Skip to main content

Iedere mening telt

ook die van jou!

Onze sociale kracht is groot. Wij geloven in samenwerken en de kracht van een team. Samen zorgen we er immers voor dat we een sterke school zijn èn blijven. Met ouders/verzorgers werken wij intensief samen om het leren van ieder kind gezamenlijk te begeleiden, thuis en op school. En ook over ons schoolbeleid praten alle betrokkenen mee.

Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen uit alle leerjaren van mavo, havo en vwo. Ongeveer zes keer per jaar vergadert de oudercommissie met de schoolleiding. De oudercommissie wordt gevoed vanuit de jaarlaagvertegenwoordigingen en denkt mee over wat er op en rond de school gebeurt.

Jaarlijks organiseert de oudercommissie een algemene ouderavond met daarin een algemeen thema. In de afgelopen jaren was er in de druk bezochte bijeenkomsten aandacht voor thema’s als ‘Jongeren en geld’, ‘Jongeren en social media’, ‘Jongeren en puberteit’, ‘Jongeren en alcohol’ en ‘motivatie binnenstebuiten.’

De oudercommissie is ook goed zichtbaar tijdens het door de school georganiseerde Open Huis voor de leerlingen en ouders van groep 8.

Mailen met de oudercommissie kan via: oudercommissie@castorcollege.nl.

Jaarlaagvertegenwoordiging

Jaarlaagvertegenwoordiging In totaal kent het Castor College in de onderbouw drie jaarlaag-vertegenwoordigingen en in de bovenbouw is er één. De oudercommissie nodigt aan het begin van ieder schooljaar ouders van brugklasleerlingen uit om in de eerste jaarlaagvertegenwoordiging zitting te nemen. In de ouderjaarlagen overleggen de ouders en teamleiders onder regie van een zelf gekozen voorzitter. Het levert de school feedback op, op basis waarvan de school beleid kan ontwikkelen of kan bijstellen. Voor school is de ouderjaarlaag een waardevol klankbord. En tegelijk geeft het ouders meer achtergrondinformatie en inzicht in de school. Zo ontstaan wederzijds begrip en meer betrokkenheid.

Van belang is om te weten dat ouders er niet zitten als afgevaardigden van de andere ouders. Niemand is gekozen of hoeft achteraf verantwoording af te leggen. Het is een goede gewoonte om niet over individuele kwesties rondom het eigen kind te spreken. Zo blijft het algemene karakter van de bijeenkomsten gewaarborgd.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op onze school en kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren. De leerlingenraad kan zich daarnaast bezighouden met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen kunnen ook invloed uitoefenen op de gang van zaken in en rond de school door lid te worden van de medezeggenschapsraad.

Alle leerlingen kunnen lid worden van de leerlingenraad. Heb je interesse? Neem dan contact op met je mentor. Heb je een op- of aanmerking over de school of het beleid? Mail naar: leerlingenraad@castorcollege.nl.

Medezeggenschapsraad

De school is een gemeenschap van mensen met een gezamenlijk belang. Daarom heeft ieder die bij de school betrokken is ook invloed op het reilen en zeilen van de school. Dit is wettelijk vastgelegd. De medezeggenschapsraad (MZR) van het Castor College bestaat uit acht leden. Voor de helft zijn dit ouders/leerlingen. De andere helft bestaat uit personeelsleden.

De MZR is te bereiken via MZR@castorcollege.nl.